Η ΚΥΑ 8592/2017 (Β’ 1750) καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4442/2016 (230 Α') και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

εδώ μπορείτε να δείτε την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως:

ΚΥΑ 8592/2017 (Β’ 1750)-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Τουριστικά Καταλύματα
Για την Έναρξη της Λειτουργίας των Τουριστικών Καταλυμάτων υποβάλλεται από τον Φορέα της δραστηριότητας Γνωστοποίηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υποστηρίζει την Διαδικασία, προς την Αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού.
Τα Τουριστικά Καταλύματα μπορεί να είναι:
• Ξενοδοχεία
• Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων
• Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα
• Condo Hotels, Καταλύματα εντός Παραδοσιακών Κτισμάτων
• Αυτοεξυπηρετούμενα Καταλύματα π.χ Επαύλεις, Βίλες, Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες
• Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα και
• Camping
Για την Γνωστοποίηση απαιτείται η πληρωμή σχετικού Παραβόλου.
Οι πληροφορίες γνωστοποίησης αποτελούνται από:
• Πληροφορίες σχετικά με τον Φορέα άσκησης της δραστηριότητας.
• Πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του Τουριστικού Καταλύματος, ήτοι την διεύθυνση και τις γεωγραφικές
• συντεταγμένες.
• Ο Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Τουριστικού Καταλύματος.
• Τα καταστήματα και οι τις κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός του καταλύματος.
• Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την δυναμικότητα του Καταλύματος, καθώς και τις συναφείς δραστηριότητες που
• ασκούνται εντός αυτού.
• Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

Η Αρμόδια Αρχή, κοινοποιεί την Γνωστοποίηση εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών στις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες (π.χ
Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος κ.λ.π) ώστε να δύνανται να διενεργήσουν ελέγχους κατά το δοκούν.

Ο Φορέας, τηρεί Φάκελο με όλα τα Γνωστοποιημένα δικαιολογητικά στο Κατάλυμα και τα επιδεικνύει στις Αρμόδιες Ελεγκτικές
Αρχές όταν τους ζητηθεί.

Παράλειψη Γνωστοποίησης πριν από την Έναρξη λειτουργίας του Καταλύματος, ή παράλειψη Γνωστοποίησης των στοιχείων που
μεταβλήθηκαν, ή παροχή αναληθών στοιχείων, επιβάλλονται Πρόστιμα τα οποία καθορίζονται από το γινόμενο τεσσάρων (04)
συντελεστών:
• Του Συντελεστή Βάσης (που είναι τα 500,00 ευρώ) επί
• Τον Συντελεστή Επιπέδου Παράβασης (από 1 έως 5) επί
• Τον συντελεστή Δυναμικότητας (από 1 έως 2,5 αναλόγως του μεγέθους του Καταλύματος) επί
• Τον Συντελεστή πρόσθετων εγκαταστάσεων (από 1,5 έως 2).

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Για την Έναρξη της Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, απαιτείται επίσης η Γνωστοποίηση των
απαραίτητων πληροφοριών και μόνο, στον Οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ, με την πληρωμή του σχετικού παραβόλου.
Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον Φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της Γνωστοποίησης.

Ο Δήμος ή το ΚΕΠ απλώς παραλαμβάνει την Γνωστοποίηση, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς τον Δήμο.

Η Αρμόδια Αρχή, κοινοποιεί την Γνωστοποίηση εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών στις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες (π.χ
Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος κ.λ.π) ώστε να δύνανται να διενεργήσουν ελέγχους κατά το δοκούν.

Ο Φορέας, τηρεί Φάκελο με όλα τα Γνωστοποιημένα δικαιολογητικά στο Κατάλυμα και τα επιδεικνύει στις Αρμόδιες Ελεγκτικές
Αρχές όταν τους ζητηθεί.

Παράλειψη Γνωστοποίησης πριν από την Έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος, ή παράλειψη Γνωστοποίησης των στοιχείων που
μεταβλήθηκαν, ή παροχή αναληθών στοιχείων, επιβάλλονται Πρόστιμα τα οποία καθορίζονται από το γινόμενο τριών (03)
συντελεστών:
• Του Συντελεστή Βάσης (που είναι τα 100,00 ευρώ) επί
• Τον Συντελεστή Επιπέδου Παράβασης (από 1 έως 6) επί
• Τον συντελεστή μεγέθους (από 1 έως 8 αναλόγως του Καταστήματος)

Gallery

beautycomzempilas00SPloumisS

charismadrimaMaria grSloudshop

kohilijurliquetsoumanispharmacy

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, για προβλήματα που αντιμετωπίζετε με την ιστοσελίδα ή το χώρο φιλοξενίας σας.

2725031074

6944 915 663

info [at] aidpc.net